Provozované sportovní odvětví: Cyklistika
    Žádám o členství v obč.sdružení: A Bike Club Ostrava

    *SOUHLAS:
    se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000 Sb. a 2016/679 Sb.:Souhlasím s tím, aby SK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti s mým členstvím a činností ve SK.Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) Údaje je SK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v SK.

    Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák.č.101/2000 Sb. a 2016/679 Sb.