Článek 1

Preambule, název a sídlo spolku

 1. Spolek A BIKE CLUB OSTRAVA, z. s. (dále také „„klub“) je dobrovolným sdružením občanů, který byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Spolek má za cíl sdružovat své členy, propagovat cyklistiku a sport obecně.
 2. Název spolku je A BIKE CLUB OSTRAVA, z. s.
 3. Sídlem spolku je Sklářova 32/1, Muglinov, 712 00 Ostrava.
 4. Logo klubu je graficky zpracovaný název A BIKE CLUB OSTRAVA, přičemž přesné vyobrazení loga je uvedeno v příloze, která tvoří nedílnou součást těchto stanov.

Článek 2

   Účel a hlavní činnost klubu

 1. Účelem klubu a jeho hlavní činností je propagace sportu a cyklistiky, sdružování zájemců o cyklistiku z řad široké veřejnosti, zejména pak dětí a mládeže v oblasti zájmové, sportovní a závodní cyklistiky, a to vše v duchu demokratických principů a zásad vyspělé společnosti.
 2. Za tímto účelem a v souladu s podmínkami těchto stanov plní klub zejména tyto úkoly a klade si za cíl:

 

 1. vytvářet podmínky široké veřejnosti pro realizaci volného času v oblasti cyklistiky; prostřednictvím klubu a společně s ním se veřejnost a členové klubu mohou účastnit společných cykloturistických, sportovních, tematických a jiných akcí a zájezdů;
 2. poskytnout prostřednictvím klubu cyklistické veřejnosti (zejména dětem a mládeži) možnost zdokonalit se v technice jízdy na kole;
 3. svým členům dát možnost se svobodně rozvíjet v různých odvětvích cyklistiky, jako např. v silniční cyklistice, MTB, BMX, triatlonu apod.;
 4. svým členům vytvářet podmínky pro seberealizaci ve sportovní a závodní činnosti, poskytnout jim možnost účasti v soutěžích organizovaných třetí stranou;
 5. podporovat své členy v rozvoji činností jako je trenérství, rozhodcovství a dalších činnosti v oblasti sportu a cyklistiky, seznamovat je s platnými pravidly, řády a sportovně technickými předpisy Českého svazu cyklistiky (déle také „ČSC“);
 6. spolupracovat s vrcholnými orgány ČSC a se stejně či podobně zaměřenými spolky nebo organizacemi;
 7. hájit práva a oprávněné zájmy svých členů uvnitř klubu i navenek;
 8. získávat finanční prostředky a jiné zdroje od třetích stran, a to i vlastní činností a tyto prostředky využívat výhradně ve prospěch svých členů a klubu, pro jeho rozvoj a materiální zajištění;
 9. přispívat svým členům na vybrané soutěže a zajistit tak lepší výchozí podmínky pro jejich sportovní výkony a reprezentaci klubu;
 10. vyhledávat a navazovat vzájemně prospěšnou spolupráci s obcemi, právnickými a fyzickými osobami.

Článek 3

Výdělečná činnost

 1. Podnikání ani jiná výdělečná činnost nejsou hlavní činností klubu.
 2. Klub může vykonávat výdělečnou činnost pouze, je-li jejím účelem podpora hlavní činnosti klubu a hospodárné využití jeho majetku.
 3. Zisk z činnosti klubu lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy klubu.

Článek 4

 Členství

 1. Členem klubu (dále jen „člen“) se může stát pouze fyzická osoba, která souhlasí s účelem a hlavní činností klubu, a to na základě písemné nebo elektronické přihlášky doručené radě klubu.
 2. Na členství v klubu není právní nárok. Členství vzniká rozhodnutím rady klubu o přijetí za člena na základě podané přihlášky. Rada klubu může stanovit podmínky pro vstup nových členů.
 3. Rada klubu může rozhodnout, že je ke vzniku a zejména k trvání členství vyžadováno splacení členského příspěvku (dále jen „příspěvek“). V takovém případě rozhodne o jeho výši, způsobu, jakým má být splacen, a lhůtě, do které má být splacen.

Článek 5

   Seznam členů a zánik členství

 1. Klub vede seznam svých členů. Seznam členů může být veden i v elektronické podobě.
 2. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda klubu.
 3. Seznam členů je zpřístupněn pouze pro členy klubu, a to v sídle klubu nebo v jiném místě, které určí předseda klubu.
 4. Členství v klubu zaniká
  1. úmrtím,
  2. písemným vystoupením,
  3. vyloučením.
 5. Osoba, jejíž členství zaniklo, nemá právo na vrácení příspěvku ani na jiné majetkové vypořádání.

Článek 6

     Práva a povinnosti členů

 1. Členové mají zejména tato práva:
 1. účastnit se zasedání členské schůze,
 2. členové starší 18 let jsou oprávnění volit a být voleni do orgánů klubu,
 3. účastnit se činnosti klubu,
 4. využívat výhod vyplývajících z členství v klubu,
 5. účastnit se akcí pořádaných klubem,
 6. obracet se na orgány klubu s podněty a stížnostmi a žádat a dostat vysvětlení,
 7. dodržovat tyto stanovy a řídit se předpisy vnitřní organizace klubu,
 8. aktivně se podílet na plnění účelu klubu,
 9. dodržovat zásady sportovní etiky a občanské morálky a svým vystupováním dbát o dobré jméno a pověst klubu,
 10. šetřit a chránit majetek, sloužící k zabezpečení činnosti klubu,
 11. v termínech stanovených orgány klubu řádně platit příspěvky,

 

 • další práva a povinnosti vyplývající ze zákona, stanov nebo rozhodnutí orgánů klubu.

Článek 7

  Vyloučení člena

 1. Rada klubu může mimo zákonem stanovených důvodů vyloučit člena, který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a/nebo svým chováním hrubě porušil povinnost vyplývající z členství v klubu nebo hrubě poškodil dobré jméno klubu a/nebo se dopustil trestného činu proti klubu, jeho majetku nebo jeho jinému členu a/nebo projevuje dlouhodobý nezájem o činnost spolku.
 2. Návrh na vyloučení může v jakékoli formě podat kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.
 3. Rada klubu před svým rozhodnutím umožní členu, o jehož vyloučení se rozhoduje, aby se k věci vyjádřil. Své rozhodnutí náležitě odůvodní.

Článek 8

  Orgány klubu

 1. Orgány klubu jsou:
 1. členská chůze,
 2. předseda klubu,
 3. rada klubu.

Článek 9

   Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, kterou tvoří všichni členové klubu. Hlasovací právo mají ti členové, kteří v den jejího konání dosáhli věku alespoň 18 let.
 2. Do působnosti členské schůze náleží:
 1. rozhodování o změně stanov,
 2. rozhodnutí o změně názvu a symbolu klubu,
 3. rozhodnutí o stanovení základních směrů a koncepce rozvoje klubu
 4. volba a odvolání členů rady klubu,
 5. schvalování výsledku hospodaření,
 6. rozhodování o podání přihlášky do jiného spolku nebo svazu, jakož i rozhodování o jiné účasti v právnických osobách,
 7. rozhodování o přeměně spolku.
 1. Členská schůze si může vyhradit rozhodování jiných záležitostí, které podle zákona nebo stanov náleží do působnosti jiného orgánu klubu.
 2. Členskou schůzi svolá předseda klubu k zasedání zpravidla jednou za rok.
 3. Předseda klubu svolá zasedání členské schůze nejméně 15 dní před jejím konáním. Čas a místo zasedání nesmí nepřiměřeně omezovat právo člena účastnit se zasedání členské schůze.
 4. Předseda klubu svolá členskou schůzi na žádost alespoň pětiny členů klubu (dále jen „mimořádná členská schůze“).
 5. Nesvolá-li předseda klubu zasedání mimořádné členské schůze nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o její svolání, může kterýkoli člen, který žádost podal, svolat zasedání mimořádné členské schůze na náklady klubu sám.

Článek 10

Pozvánka a zasedání členské schůze

 1. Členskou schůzi svolává předseda klubu pozvánkou, ze které musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Pozvánka se doručuje vhodným způsobem. Takovým způsobem může zejména být doručení na poštovní adresu člena, doručení na elektronickou adresu, SMS zpráva nebo osobní předání.
 2. Členská schůze se může konat i bez jejího řádného svolání, souhlasí-li s tím všichni členové klubu.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů klubu. Každý člen klubu má 1 hlas.
 4. K přijetí rozhodnutí, kterým má dojít k odvolání člena rady klubu je třeba 90 % všech hlasů a v případě, že se jedná o člena rady klubu, který je předsedou klubu, pak je nezbytný souhlas alespoň 95 % všech hlasů.

Článek 11

Předseda klubu a zastupování klubu

 1. Předseda klubu je statutárním orgánem klubu, jenž řídí činnost klubu a spravuje jeho záležitosti mezi zasedáními členské schůze. Předsedu klubu volí a odvolává rada klubu ze svých členů. K odvolání předsedy klubu je třeba souhlas všech členů rady klubu.
 2. Předsedovi klubu náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu klubu.
 3. Předseda klubu se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí.
 4. Funkční období předsedy klubu je 10 let.
 5. Do působnosti předsedy klubu náleží zejména:
  1. svolávání členské chůze,
  2. dbát o rozvoj a profesionalitu klubu,
  3. zastupování klubu,
  4. hospodaření s prostředky klubu,
  5. organizování činnost klubu za účelem plnění cíle a účelu klubu.
 6. V případě, že dojde k ukončení funkce předsedy klubu (např. smrtí, odstoupením nebo odvoláním z funkce apod.), přebírá do doby, než členská schůze zvolí nového předsedu, činnost statutárního orgánu rada klubu.
 7. Klub zastupuje předseda klubu ve všech záležitostech samostatně.

Článek 12

     Rada klubu

 1. Rada klubu je výkonným orgánem klubu. Rada klubu má jednoho (1) až pět (5) členů, které volí a odvolává členská schůze. Konkrétní počet členů rady klubu, určí rozhodnutí členské schůze. Nebude-li takový konkrétní počet rozhodnutím členské schůze určen, pak platí, že rada klubu má tři členy. Členem rady může být pouze ten člen klubu, který se svým zvolením za člena rady klubu souhlasí.
 2. Členové rady klubu jsou povinni plnit své povinností s patřičnou loajalitou, poctivostí a trpělivostí a přijetím za člena se zavazují prosazovat cíle klubu a propagovat jeho názory slušně a dle mravních zásad.
 3. Rada klubu je oprávněna svolat členskou schůzi v případě, že o to požádá alespoň jedna pětina všech členů klubu a neučinil-li tak předseda klubu, ačkoli o to byl požádán.
 4. Do působnosti rada klubu náleží:
  • projednání roční zprávy předsedy klubu o činnosti klubu v uplynulém roce,
  • příprava hodnotící zprávy sportovní a závodní činnosti a výsledků klubu,
  • projednání a schválení plánů budoucích aktivit a úkolů klubu,
  • rozhodování o přijetí nového člena klubu,
  • rozhodování o vyloučení člena klubu,
  • koordinuje činnost klubu,
  • kontroluje činnost a hospodaření klubu.
 5. Každý člen rady má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny. Pro přijetí rozhodnutí je nezbytná prostá většina hlasů přítomných členů. Rada klubu je usnášeníschopná, jsou – li přítomni alespoň dva její členové.

Článek 13

Majetek a hospodaření klubu

 1. Zdrojem majetku klubu jsou zejména:
  • dary,
  • příspěvky členů, zejména roční příspěvky,
  • příjmy a příspěvky z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,
  • příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
  • příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných osob.
  • další příjmy.
 2. O hospodaření s majetkem klubu rozhoduje předseda klubu podle zásad a rozpočtu schválených členskou schůzí.

Článek 14

       Závěrečná ustanovení

 1. Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
 2. Zrušují se dosavadní stanovy klubu.

Tyto stanovy byly odsouhlášeny valnou hromadou v dubnu 2017.